VENDIM Nr. 115, datë 5.3.2014 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DISIPLINORE DHE TË RREGULLAVE PËR KRIJIMIN, PËRBËRJEN E VENDIMMARRJEN NË KOMISIONIN DISIPLINOR NË SHËRBIMIN CIVIL


VENDIM Nr. 116, datë 5.3.2014 PËR STATUSIN E NËPUNËSVE DHE PUNONJËSVE AKTUALË QË PËRFITOJNË STATUSIN E NËPUNËSIT CIVIL SIPAS LIGJIT NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”


VENDIM Nr. 117, datë 5.3.2014 PËR PËRMBAJTJEN, PROCEDURËN DHE ADMINISTRIMIN E DOSJEVE TË PERSONELIT E TË REGJISTRIT QENDROR TË PERSONELIT


VENDIM Nr. 118, datë 5.3.2014 PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, REKRUTIMIT, MENAXHIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL TË NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES DHE TË ANËTARËVE TË TND-së


VENDIM Nr. 142, datë 12.3.2014 Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura


VENDIM Nr. 109, datë 26.2.2014 Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë


VENDIM Nr.108, datë 26.2.2014 Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil

  
VENDIM Nr. 138 , date 12.3.2014 RREGULLAT E ORGANIZIMIT E TE FUNKSIONIMIT TE SHKOLLES SHQIPTARE TE ADMINISTRATES PUBLIKE DHE TRAJNIMIN E NEPUNESVE CIVILE


VENDIM Nr.02, datë 07.04.2014 Për hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil 


VENDIM Nr.143, datë 12.3.2014 PER PROCEDURAT E REKRUTIlMIT, TE PERZGJEDHJES, TE PERIUDHES SE PROVES, TE LEVIZJES PARALELE E TE NGRITJES NE DETYRE PER NEPUNESIT CIVILE TE KATEGORISE EKZEKUTIVE, TE ULET DHE TE MESME DREJTUESE


VENDIM Nr.714, date 22.10.2004 PËR VEPRIMTARINË E JASHTME DHE DHËNIEN E DHURATAVE GJATË VEPRIMTARISË SË NËPUNËSIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE