LIGJI Nr.8485, datë 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


LIGJI Nr.9000, datë 30.1.2003 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE


LIGJI Nr.8454, datë 4.2.1999, plotësuar me ligjin nr.8600 datë 10.04.2000 PËR AVOKATIN E POPULLITLIGJI Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORELIGJI Nr.10 018, datë 13.11.2008 PËR AVOKATURËN E SHTETITLIGJI Nr.8503, date 30.6.1999 PER TE DREJTEN E INFORMIMIT PER DOKUMENTET ZYRTARELIGJI Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALELIGJI Nr.9584, datë 17.7.2006 PËR PAGAT, SHPËRBLIMET DHE STRUKTURAT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA KUSHTETUESE DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË PAVARURA, TË KRIJUARA ME LIGJLIGJI Nr. 152/2013 PËR NËPUNËSIN CIVILLIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKELIGJI Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKELIGJI Nr.9095, datë 3.7.2003 PËR SHËRBIMIN E JASHTËM TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËLIGJI Nr 8270 , date 23.12.1997 PER KONTROLLIN E LARTE TE SHTETITLIGJI Nr.9367, datë 7.4.2005 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE


KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËLIGJI Nr. 8510, date 15. 7. 1999 PER PERGJEGJESINE JASHTEKONTRAKTORE TE ORGANEVE TE ADMINISTRATES SHTETERORELIGJI Nr. 90/2012 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SHTETËRORE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të MinistraveLIGJI Nr.10 405, datë 24.3.2011 PËR KOMPETENCAT PËR CAKTIMIN E PAGAVE DHE TË SHPËRBLIMEVELIGJI Nr.10 085, datë 26.2.2009 PËR RATIFIKIMIN E "MARRËVESHJES PËR THEMELIMIN E SHKOLLËS RAJONALE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE (ReSPA)"


LIGJI Nr.9049, datë 10.4.2003 PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË